JO15 01 2018.

 De JO17 van Ternaard spelen dit seizoen in de 3e klasse 08 onder leiding van trainers Paul Bouma en Anne Hellinga. leiders Kristiaan Miedema en Lieuwe Veenema

 

JO15 01 2018

Trainer(s):   Paul Bouma(H)
Trainer(s):   Anne Hellinga(T)
Leider(s):   Kristiaan Miedema(H)
Leider(s):   Lieuwe Veenema(H)
Coordinator:   Adrie van Slooten(H)
Coordinator:   Auke Wiersma(T)

 

Naam   Achternaam
Sem   Rintjema
Diederick Soepboer
Almer Zijlstra
Bauke   Drost
Alex v/d Weg
Ward   Schaap
Sietse   v/d Weg
Gerda   Hoekstra
Jelte Egbert   Boelstra
Daniel   Haitsma
Nanne    Hoekstra
Nikaj  v/d Meulen
Marco Veenstra
 Roelof    Haaima