Ledenvergadering Do. 23 November 2017 om 21.00 uur..

Voorlopige Agendapunten.

1      Opening en vaststellen agenda.

2      Verslag vorige vergadering

3      Mededelingen/ingekomen stukken

4      Financieel verslag/begroting

5      Kascontrole ( W Sipma en J Postma )

6      Bestuursverkiezing.

        Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

7      Rondvraag en sluiting