Agenda punten        

 1)     Opening en vastellen agenda

 2)     Verslag vorige vergadering

  3)    Mededelingen/ingekomen stukken

  4)    Financieel verslag/begroting

  5)    Kascontrôle (J Postma en J P Prins)

  6)    Jubileumcommissie

  7)    Bestuursverkiezing: Hendrik Bauke Boltjes en Mark Folbert, zij zijn beide herkiesbaar.

         Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de vergadering melden bij het                                                                       bestuur.  

  8)    Tennis vereniging

  9)    Rondvraag en sluiting