Doderdag 23 November hield de vv Ternaard zijn algemene jaarvergadering in haar kantine.Interim voorzitter Boltjes kon 35 leden begroeten. In zijn openingswoord merkte hij op dat er wel eens meer leden aanwezing waren geweest.

Echter de vereniging is springlevend als je ziet wat er gebeurd door de verschillende aktiviteiten. Zo is er weer een bingo avond geweest, er komt een winter B.B.Q. avond aan, alle teams zijn op de foto geweest voor het plakboek dat wordt uitgegeven door slagerij Smit en Spar Herder tevens zijn er door de verschillende teams goede resultaten geboekt en is ons 1e elftal koploper in de 5e klasse C. Maar er zijn ook zorgen omtrent de vrijwilligers, we kunnen wel wat meer vrijwilligers gebruiken. 1 team heeft nog geen leiders, en dat hoort niet zo te zijn. Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. het vorige verslag gemaakt door secretaris Braaksma wordt goedgekeurd. Hierna neemt penningmeester Sjoerd Vlasman het financieële verslag met de leden door. De voetbal vereniging Ternaard staat er goed voor en de penningmeester had alles keurig op orde, waarvoor hij werd bedankt door de leden.Ook de kascommissie die bestond uit Wietse Sipma en Janco Postma konden geen onvoorziene zaken vinden en keurden het financieë gedeelte goed. Hierna kwam het punt vrijwilligers aan de orde. Na een kleine discussie en opmerkingen, zal het bestuur enkele punten meenemen en uitwerken. Ook het punt rookverbod kwam aan de orde voor de zaterdagmorgen. Ook hier een kleine discussie over waarop beslote werd dat de vv Ternnaard geen rookverbod  voor de zaterdagmorgen wil gaan opleggen. Bij de bestuursverkiezing waren penningmeesters Sjoerd Vlasman en Jurjen Sipma aftredend. Echter beiden hadden zich weer voor drie jaar herkiesbaar gesteld en werden met applaus door de leden herbenoemd. Naar een nieuwe voorzitter wordt nog gezocht. Bij de rondvraag kwamen enkele punten naar voren die het bestuur meenam, waarna interim voorzitter Boltjes om 22.15 uur de vergadering sloot.