IMG 20161009 WA0007

Wat in wedstriid, de earste helte wie Ternaard sterker dan Holwert. Mei moai gearwurking mei elkoar kamen se foar rést mei 0 – 3 foar.

It earste doelpunt wie foar Tsjesse. En Jan Jacob skoorde twa keear foar rést. Holwert hie in pear k6anskes, mar der stekte in sterk spielende keeper Jelmer , in stokje foar. Nei de réstkaam Ternaard fol fertrouwen it fjild op. Holwert kaam wat mear op en foutbalde sterker dan foar rést. Sa skoorde Dani fan Holwert de nul wei. Reaksje fan Ternaard kaem fan Jan Jacob (1 – 4). Ternaard hie in pear moaie kânsen, helaas wie de keeper fan Holwer der goed by. In twadde doelpunt tsjin kaem fan Raymond(Holwer) die makkelik troch de verdedeging fan Ternaard komme koe.Ternaard liet dat der net sammar by sitte en skoorde Jan Jacob de 2 – 5. In pear minuten letter fluite de skeits de wedstriid 6of. It wie foar Lieder Teake Jan, de spielers sels en de meilibjende suporters sa no en dan ek spannend. Mei in soad wille en ynset ha se hun earste winst behelle.