De Definitieve agenda Agendapunten.

1     Opening en vaststellen agenda

2     Verslag vorige vergadering

3     Mededelingen / ingekomen stukken

4     Financieel verslag / begroting

5     Kascontrole ( W Sipma en J Postma)

6     Vrijwilligerswerk

7     Rookbeleid

8     Bestuursverkiezing. Sjoerd Vlasman en Jurjen Sipma, beide zijn herkiesbaar.

       Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de vergadering melden bij het bestuur

9     Rondvraag en sluiting