Agendapunten:

1) Opening en vaststellen agenda

2) Verslag vorige vergadering

3) Mededelingen/ingekomen stukken

4) Financieel verslag/begroting

5) Kascontrole (K.J.Hoekstra en M. Rijpstra)

6) Bestuursverkiezing:

               J. Braaksma, herkiesbaar

               M. Boltjes, niet herkiesbaar

              P. Akkerman,niet herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de vergadering 

melden bij het bestuur.

7) Rondvraag