Agenda punten:

1    Opening en vaststellen agenda

2    Verslag vorige ledenvergadering

3    Mededelingen/ingekomen stukken

4    Financieel verslag/begroting

5    Kascontrole (J.P. Prins en Anne Hellinga)

6    Kleding/Webshop

7    Verbouwing kantine

8    Bestuursverkiezingen: Hinke Sijens, Christa Rijpstra, Jappie Braaksma en Henk        Boltjes, zij zijn alle herkiesbaar.

      Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de vergadering melden          bij het bestuur.

9    Rondvraag en sluiting