donderdagavond 24 nov.  j.l. hield de vv Ternaard haar algemene jaarvergadering.

Voorzitter Jan Yde van der Kooi kon zo,n 50 leden begroeten waaronder 3 ereleden Gosse Wiersma , Jan Bandstra en Henk Boltjes.

Het verslag van secretaris Jappie Braaksma werd goedgekeurd, waarna voorzitter van der Kooi bij het punt mededelingen  zei dat trainer Henk de Boer aan het eind van het seisoen  stopt bij vv Ternaard. Als bestuur  zullen we op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Verder waren er 4 nieuwe mini-pupillen doeltjes gekocht ook mede gezien de toekomst van het jeugdvoetbal. Het financieel verslag werd toegelicht door penningmeester Sjoerd Vlasman en mogen we stellen dat de vv Ternaard  een gezonde vereniging is. De kascontrole werd uitgevoerd door Mark Rijpstra en Wietse Sipma en beide heren konden geen ongeoorloofde middelen vinden zodat het verslag werd goedgekeurd. Voor Mark Rijpstra nam Janco Postma zitting in de kascontrole. Bij het punt bestuursverkiezingen waren Richard van der Meulen en Mark Folbert herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten binnen gekomen, zodat beide heren weer voor een periode van 3 jaar herkozen werden. Nieuw in het bestuur werd gekozen voor Crista Rijpstra uit het vrouwenvoetbal en Hendrik Bauke Boltjes voor de kantine commissie. Aftredend en niet herkiesbaar waren voorzitter Jan Yde van der Kooi en Marco Tilma  die ging verhuizen. Voorzitter van der Kooi bedankte Marco voor zijn vele werk wat hij voor de vv Ternaard betekend had en overhandigde  Marco een  cadobon en levensmiddelenmand. Voor beide heren waren nog geen nieuwe kandidaten gevonden. Het bestuur zal op zoek gaan naar geschikte kandidaten. Hierna gaf van de jeugdcommissie Richard van der Meulen een toelichting over de toekomst van het jeugdvoetbal zoals de KNVB voor ogen heeft. Na jkaren van geen contributie verhoging, heeft het bestuur gemeend om per 1 jan 2017 en 1 jan 2018 de contributie te moeten verhogen. Voor pupillen en junioren 0,50 resp 0,75, inclusief kledingfonds en voor de senioren1,00 incl kledingfonds per beide data. Voor niet spelende leden ook 0,50. Beide verhogingen werden door de leden akkoord bevonden. Hiena gaf Henk Boltjes nog een toelichting over enrgie/zonnepanelen waarbij het bestuur zonnepanelen wil plaatsen op het dak van de kantine. Na een paar vragen voor de rondvraag, Bedankte om 22.00 uur voorzitter van der Kooi iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid, en sloot hij de vergadering